Przedszkole w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a

 1. O Nas
 2. Statut
 3. Oferta
 4. Harmonogram
 5. Kadra
 6. Pobierz
 7. Strefa Rodzica
 8. Kontakt...

piekoszowPierwsze, modelowe naukowe przedszkole,  funkcjonujące z dużym powodzeniem od marca 2014 roku  w Piekoszowie. Wówczas to placówka po raz pierwszy uzyskała wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Piekoszów ewidencji placówek niepublicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz trendom współczesnej edukacji opracowaliśmy „Program integracyjny”, wyposażyliśmy placówkę w odpowiedni sprzęt i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy warunki do prowadzenia indywidualnej terapii poprzez integrację sensoryczną. Efektem podjętych działań było przekształcenie przedszkola w placówkę integracyjną 19 września 2014 r.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu i szerzej spojrzeć na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. W Mini College dzieci traktuje się indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości i potrzeb. Budujemy, we współpracy z rodzicami, w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.

To właśnie w Piekoszowie został wdrożony po raz pierwszy  innowacyjny program „Naukowe przedszkole”, polegający na prowadzeniu zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został on objęty  patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia naukowe, prowadzone są cyklicznie, raz w tygodniu. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w   specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko otrzymuje odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowca, dedykowane do konkretnych zajęć. Najczęściej w pracach badawczych wykorzystywane są narzędzia takie jak:  miarki, pęsety, lupy, mikroskopy, pojemniki z miarkami, magnesy, realne przedmioty, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, kolorowe tablice, plansze – za pomocą których dzieci mają możliwość, w jak najodpowiedniejszy dla nich sposób, poznać dane zagadnienie. Dzieci wykonują również wiele ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez wychowanków w czasie tych zajęć, mogą stać się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz  radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat.

To nowatorskie działanie zyskało zainteresowanie i aprobatę Kuratorium Oświaty w Kielcach, które zamieściło na swojej stronie internetowej opis naszych działań w dziale „Dobre praktyki”, mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

 

 Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 • Aktualizacja-wpisu-MC-Kielce2020
 • Ewidencja_Konskie
 • Ewidencja_Piekoszow
 • Fubdacja Mini College lopuszno
 • MiniCollege-Kielce2019
 • MiniCollege-Kielce2020
 • ewidencja-Skarzysko

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Religia
 • Dogoterapia (1 raz w miesiącu)
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne: 200zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

08:00 – 08:30

praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

08:30 – 09:00

czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

09:00 – 09:30

śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

09:30 –11:45

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych
i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

11:45 – 12:00

czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

12:00 – 12:30

obiad;

12:30 – 14:00

relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

14:00 – 14:15

podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

14:15 – 17:00

kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne
z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

Dyrektor mgr Małgorzata Miśkiewicz

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Magister wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach im. Jana Kochanowskiego. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel akademicki.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz organizację i zarządzanie oświatą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Ukończone kursy:

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Komunikacja Alternatywna
 3. Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 4. Zabawy sensoryczne
 5. Metoda Marii Montessori w edukacji
 6. Inteligencje Wielorakie w codziennej pracy z dzieckiem
 7. Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się
 8. Nauka czytania – metoda stymulacji rozwoju
 9. Alternatywne formy terapii muzyka – plastyka – śmiech
 10. Kierownik wypoczynku.

Jako dyrektor organizuje pracę w przedszkolu, dba o wysoki standard nauczania i wychowania oraz optymalne warunki do rozwoju poprzez wielozmysłowe poznawanie świata. Dużą uwagę przykłada do indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz stosowania zróżnicowanych metod nauczania.


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka. 
 
 
 

kadra Agnieszka Wilczkowska

Nauczyciel:mgr Agnieszka Wilczkowska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogicznym o specjalności: Pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną naWszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie jako nauczyciel oraz wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Osoba, troskliwa, serdeczna i opiekuńcza. Wrażliwa na potrzeby dzieci. Odznacza się cierpliwością, a przebywanie z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych synów.
Swoją wiedzę rozwija i ubogaca szkoleniami i kursami z zakresu rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestniczyła w szkoleniu nt.: „Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej” oraz kursie „Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pomaga dzieciom, które mają trudności z zakresu logopedii. W swojej codziennej pracy z dziećmi kieruje się mottem Janusza Korczaka, „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.


Gosia PalaczNauczyciel: mgr Małgorzata Palacz

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuję od 2015 r. W pracy najważniejszy dla mnie jest kontakt z dzieckiem Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W swojej pracy pogłębiam swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach.

Moje motto życiowe:

 

„Bierz z życia to co najlepsze i nie oglądaj się za siebie”

 

 


Gladysz Rzadkowska

Nauczyciel: mgr sztuki Małgorzata Gładysz-Rzadkowska

Absolwentka studiów pedagogicznych i artystycznych na kierunku:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Stara się odkrywać w każdym dziecku jego własną twórczość artystyczną oraz kreatywność, której nie można nauczyć trzeba ją rozbudzić i zakorzenić.

„ Każde dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, kiedy się dorośnie” - Pablo Picasso

Twórczość artystyczna jest jedną z wielu form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Działalność plastyczna dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być dla nich znakomitą zabawą.

W mojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka:

„W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.

Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.”


 Nauczyciel, lektor języka angielskiego: Mgr Paulina Titkin

Paulina TitkinAbsolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, a także studentka trzeciego roku Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej o specjalności: Śpiew estradowy. W swojej pracy stara się łączyć swoją pasję do muzyki z wprowadzeniem w świat dziecka języka obcego.

 

 

 

 

 

 

 

 


Marszałek AnetaNauczyciel: mgr Aneta Marszałek

Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym. Praca z dziećmi jest tym, co zawsze pragnęłam robić w życiu. Daje mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Dobro dziecka jest dla mnie wartością nadrzędną. Uwielbiam szczerość małych dzieci. Gdy słyszę jak się wypowiadają, zapamiętują, choćby najmniejszą rzecz, uśmiechają, jest to dla mnie natychmiastowa informacja zwrotna, że to co robię ma sens. W pacy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, staram się wejść w jego świat, aby móc lepiej zrozumieć jego potrzeby i uczucia. Ta praca daje mi siłę i napęd do życia.

,,Dziecko ma prawo być sobą.

Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania.

Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci- są ludzie''.

Janusz Korczak.

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów  

E-mail: Pokaż

Telefon: 533 565 800

Dyrektor: 

mgr Małgorzata Miśkiewicz

tel:  530 256 100

E-mail: Pokaż

Numer Konta - ING Bank Śląski
43 1050 1416 1000 0090 3181 6763

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College