Przedszkole w Kielcach ul. Uniwersytecka

 1. O Nas
 2. Statut
 3. Oferta
 4. Harmonogram
 5. Kadra
 6. Strefa Rodzica
 7. Pobierz
 8. Kontakt...

Naukowe przedszkole przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach czyli „z przedszkola na uniwersytet”.

mc ujk frontNaukowe przedszkole Mini College powstało przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza, modelowa placówka działa z powodzeniem od września 2014 roku w Piekoszowie. Kolejna powstała w bezpiecznej, zielonej okolicy, na terenie kampusu UJK w części wolnostojącego obiektu, przekazanego w dzierżawę w dniu 4 sierpnia b.r. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia PULS. Kolejny oddział kieleckiego przedszkola Mini College powstał w nowo wybudowanym budynku w centrum miasta, przy ul. Starodomaszowskiej.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych Uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z Uczelnią zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Ten aspekt funkcjonowania placówki to ważny element pogłębienia empirycznych elementów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach pedagogicznych Uczelni.

Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej Uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju Uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 • Aktualizacja-wpisu-MC-Kielce2020
 • Ewidencja_Konskie
 • Ewidencja_Piekoszow
 • Fubdacja Mini College lopuszno
 • MiniCollege-Kielce2019
 • MiniCollege-Kielce2020
 • ewidencja-Skarzysko

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu
  w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne: 250 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi, a także zarządzania oświatą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć.  Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Dagmara RokickaLogopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog: mgr Dagmara Rokicka

Posiada dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu języka migowego, metody umuzykalniania Carla Orffa, wspomagających metod komunikacji oraz organizacji i zarządzania oświatą. 
Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - biorze czynny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii. Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywała pracując w placówkach takich jak: przedszkola, kluby dziecięce, poradnia oraz gabinet logopedyczny.
Pod jej opieką są między innymi dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłyszące/niesłyszące oraz chorobami genetycznymi. Wspiera również osoby potrzebujące komunikacji wspomagającej i alternatywnej. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz stymulację rozwoju językowego.
W trakcie zajęć terapeutycznych stara się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego możliwości, zainteresowań i gotowości działania pamiętając jednocześnie o sferze najbliższego otoczenia.


Aleksandra LachowskaPsycholog: mgr Aleksandra Lachowska

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, provider indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS . Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni KTA o/Kielce, oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem w Kielcach. Od 2010r prowadzi prywatny gabinet, w którym odbywają sie konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej mutyzmu u dzieci i młodzieży
 • szkolenie ADHD, Zespół Aspergera oraz ODD
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie z niską samooceną u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej lęku u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej tików
 • Analiza behawioralna u dzieci z autyzmem I-II stopień
 • podstawowe zagadnienia z autyzmu u dzieci i młodzieży I-II stopień

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


kadra agata galka

Nauczyciel: mgr Agata Gałka

Studentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Posiada certyfikat Animatora Zabaw dla dzieci.

Osoba miła, aktywna, szczera i opiekuńcza. Praca z dziećmi daje jej dużą satysfakcję. Pasjonuje się kuchnią oraz bardzo lubi czytać książki. Pragnie poszerzać swoją wiedzę, aby jak najlepiej opiekować się dziećmi.

 

 

 

 


Anna SynowiecNauczyciel: mgr Anna Synowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze jej marzeniem była praca z dziećmi. W swojej codziennej pracy dba o harmonijny rozwój najmłodszych, a także pomaga w pokonywaniu pierwszych trudności. Cechuje ją cierpliwość, sprawiedliwość, dystans do siebie, a przede wszystkim swoją pracę traktuje, jako pasję i powołanie. Praca z dziećmi przynosi jej bardzo dużo radości i napawa pozytywną energią, która towarzyszy przez cały dzień. Jest osobą spokojną, cierpliwą, wrażliwą i pełną zapału do pracy. Wolne chwile spędza w gronie przyjaciół i bliskich  Prywatnie mama małej Oli.

 

 

 

 


Renata Bartkiewicz

Nauczyciel: mgr Renata Bartkiewicz

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studia ukończyła  z wynikiem bardzo dobrym. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała na praktykach zawodowych w placówkach oświatowych. Swoją wiedzę  poszerza na kursach i szkoleniach z zakresu edukacji i rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Obecnie ukończyła kurs ,, Integracja sensoryczna dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Posiada także dwa certyfikaty z języka angielskiego w tym jeden  na poziomie B2  oraz certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu carvingu. Jest osobą spokojną, miłą, troskliwą, odpowiedzialną i wyrozumiałą.
W pracy z dziećmi kieruje się dewizą J. Korczaka: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

 

 


kadra katarzyna jozefowiczNauczyciel: mgr Katarzyna Józefowicz

Magister Politologii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Swoją pracę dyplomową poświęciła terapii plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu o kierunku Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i zespołem Aspergera. Na tej samej uczelni poszerza  swoją wiedzę również  o kierunki  Zarządzanie Oświatą oraz Logopedię Ogólną. Ukończyła kurs wychowawców kolonii i obozów. Doświadczenie w tej materii zdobywała jako wieloletni wychowawca kolonii i obozów Parafiadowych Ojców Pijarów im. św, J. Kalasancjusza w Warszawie. Swój warsztat pracy udoskonala poprzez  uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach dotyczących edukacji i rozwoju dzieci.  Pozwala to  na ciągły rozwój zawodowy podnoszący kwalifikację zapewniające przekazywaniu dzieciom jak najbardziej wartościowych treści edukacyjnych. Jest osobą opiekuńczą i odpowiedzialną, która w całości poświęca się pracy z dziećmi. Prywatnie jest mama 4  letniej córeczki. 

 


 Agnieszka WIśniewskaNauczyciel, rewalidator, terapeuta:  mgr Agnieszka Wiśniewska

Magister pedagogiki  o specjalności  Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiada również  dyplom ukończenia terapii zajęciowej.

 Praca z dziećmi, to spełnienie jej marzeń. Jest osobą spokojną, cierpliwą i wyrozumiałą, a jednocześnie pełną energii, zapału i pomysłów, dzięki czemu cieszy się sympatią najmłodszych. Obowiązkowa, zdyscyplinowana, a jednocześnie ciepła i uśmiechnięta. Prywatnie mama 4 letniej córki. W pracy traktuje dzieci tak, jakby chciała, aby inni traktowali jej dziecko.

 

 

 


Jagoda Wodecka

Nauczyciel, pedagog specjalny: mgr Jagoda Wodecka

Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach  Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz Edukacja i wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera. W okresie studiów udzielała się jako wolontariusz w programie Akademia Przyszłości. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji i rozwoju dzieci młodszych. Osoba cierpliwa, wyrozumiała, pogodna, twórczy nauczyciel zaangażowany w pracę z dziećmi.

 

 

 

 


Milena Grzegorczyk

Nauczyciel: mgr Milena Grzegorczyk

 Magister pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również kurs wychowawców kolonii, a uzyskaną na nim wiedzę miała możliwość wykorzystywać praktycznie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w czasie studiów jako animator zabaw dziecięcych oraz wychowawca kolonijny. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, odpowiedzialną, jak również pełną pomysłów. Łatwo nawiązuje kontakt z najmłodszymi. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się bezpieczne i radosne. Pracę z dziećmi traktuje jako realizację swych marzeń.

 

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

 1. O Nas
 2. Statut
 3. Oferta
 4. Harmonogram
 5. Kadra
 6. Strefa Rodzica
 7. Pobierz
 8. Kontakt...

Naukowe przedszkole przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach czyli „z przedszkola na uniwersytet”.

mc ujk frontNaukowe przedszkole Mini College powstało przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza, modelowa placówka działa z powodzeniem od września 2014 roku w Piekoszowie. Kolejna powstała w bezpiecznej, zielonej okolicy, na terenie kampusu UJK w części wolnostojącego obiektu, przekazanego w dzierżawę w dniu 4 sierpnia b.r. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia PULS. Kolejny oddział kieleckiego przedszkola Mini College powstał w nowo wybudowanym budynku w centrum miasta, przy ul. Starodomaszowskiej.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych Uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z Uczelnią zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Ten aspekt funkcjonowania placówki to ważny element pogłębienia empirycznych elementów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach pedagogicznych Uczelni.

Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej Uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju Uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 • Aktualizacja-wpisu-MC-Kielce2020
 • Ewidencja_Konskie
 • Ewidencja_Piekoszow
 • Fubdacja Mini College lopuszno
 • MiniCollege-Kielce2019
 • MiniCollege-Kielce2020
 • ewidencja-Skarzysko

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu
  w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Akrobatyka – są to zajęcia usprawniające i uelastyczniające i rozciągające ciało, przy wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych, obejmujących rozciąganie, przewroty, gwiazdy i wiele innych. Trenując akrobatykę dziecko poprawnie się rozwija, poprawia swoją sylwetkę oraz zawiera przyjaźnie. Dzieci zaczynają od elementów zabawowych, czasami relaksujących. Jednak stopniowo wprowadzane są ćwiczenia rozciągające, które rozluźniają i wyciszają oraz ćwiczenia siłowe, które uwalniają energię i emocje. Akrobatyka świetnie rozwija cechy motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego sportu może stać się wstępem do każdej innej dyscypliny.

Czesne: 250 zł

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi, a także zarządzania oświatą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć.  Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Dagmara RokickaLogopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog: mgr Dagmara Rokicka

Posiada dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu języka migowego, metody umuzykalniania Carla Orffa, wspomagających metod komunikacji oraz organizacji i zarządzania oświatą. 
Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - biorze czynny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii. Posiada siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywała pracując w placówkach takich jak: przedszkola, kluby dziecięce, poradnia oraz gabinet logopedyczny.
Pod jej opieką są między innymi dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłyszące/niesłyszące oraz chorobami genetycznymi. Wspiera również osoby potrzebujące komunikacji wspomagającej i alternatywnej. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz stymulację rozwoju językowego.
W trakcie zajęć terapeutycznych stara się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego możliwości, zainteresowań i gotowości działania pamiętając jednocześnie o sferze najbliższego otoczenia.


Aleksandra LachowskaPsycholog: mgr Aleksandra Lachowska

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, provider indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS . Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni KTA o/Kielce, oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem w Kielcach. Od 2010r prowadzi prywatny gabinet, w którym odbywają sie konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej mutyzmu u dzieci i młodzieży
 • szkolenie ADHD, Zespół Aspergera oraz ODD
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie z niską samooceną u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej lęku u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej tików
 • Analiza behawioralna u dzieci z autyzmem I-II stopień
 • podstawowe zagadnienia z autyzmu u dzieci i młodzieży I-II stopień

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


kadra agata galka

Nauczyciel: mgr Agata Gałka

Studentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Posiada certyfikat Animatora Zabaw dla dzieci.

Osoba miła, aktywna, szczera i opiekuńcza. Praca z dziećmi daje jej dużą satysfakcję. Pasjonuje się kuchnią oraz bardzo lubi czytać książki. Pragnie poszerzać swoją wiedzę, aby jak najlepiej opiekować się dziećmi.

 

 

 

 


Anna SynowiecNauczyciel: mgr Anna Synowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze jej marzeniem była praca z dziećmi. W swojej codziennej pracy dba o harmonijny rozwój najmłodszych, a także pomaga w pokonywaniu pierwszych trudności. Cechuje ją cierpliwość, sprawiedliwość, dystans do siebie, a przede wszystkim swoją pracę traktuje, jako pasję i powołanie. Praca z dziećmi przynosi jej bardzo dużo radości i napawa pozytywną energią, która towarzyszy przez cały dzień. Jest osobą spokojną, cierpliwą, wrażliwą i pełną zapału do pracy. Wolne chwile spędza w gronie przyjaciół i bliskich  Prywatnie mama małej Oli.

 

 

 

 


Renata Bartkiewicz

Nauczyciel: mgr Renata Bartkiewicz

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studia ukończyła  z wynikiem bardzo dobrym. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała na praktykach zawodowych w placówkach oświatowych. Swoją wiedzę  poszerza na kursach i szkoleniach z zakresu edukacji i rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Obecnie ukończyła kurs ,, Integracja sensoryczna dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Posiada także dwa certyfikaty z języka angielskiego w tym jeden  na poziomie B2  oraz certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu carvingu. Jest osobą spokojną, miłą, troskliwą, odpowiedzialną i wyrozumiałą.
W pracy z dziećmi kieruje się dewizą J. Korczaka: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

 

 


kadra katarzyna jozefowiczNauczyciel: mgr Katarzyna Józefowicz

Magister Politologii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Swoją pracę dyplomową poświęciła terapii plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu o kierunku Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i zespołem Aspergera. Na tej samej uczelni poszerza  swoją wiedzę również  o kierunki  Zarządzanie Oświatą oraz Logopedię Ogólną. Ukończyła kurs wychowawców kolonii i obozów. Doświadczenie w tej materii zdobywała jako wieloletni wychowawca kolonii i obozów Parafiadowych Ojców Pijarów im. św, J. Kalasancjusza w Warszawie. Swój warsztat pracy udoskonala poprzez  uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach dotyczących edukacji i rozwoju dzieci.  Pozwala to  na ciągły rozwój zawodowy podnoszący kwalifikację zapewniające przekazywaniu dzieciom jak najbardziej wartościowych treści edukacyjnych. Jest osobą opiekuńczą i odpowiedzialną, która w całości poświęca się pracy z dziećmi. Prywatnie jest mama 4  letniej córeczki. 

 


 Agnieszka WIśniewskaNauczyciel, rewalidator, terapeuta:  mgr Agnieszka Wiśniewska

Magister pedagogiki  o specjalności  Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiada również  dyplom ukończenia terapii zajęciowej.

 Praca z dziećmi, to spełnienie jej marzeń. Jest osobą spokojną, cierpliwą i wyrozumiałą, a jednocześnie pełną energii, zapału i pomysłów, dzięki czemu cieszy się sympatią najmłodszych. Obowiązkowa, zdyscyplinowana, a jednocześnie ciepła i uśmiechnięta. Prywatnie mama 4 letniej córki. W pracy traktuje dzieci tak, jakby chciała, aby inni traktowali jej dziecko.

 

 

 


Jagoda Wodecka

Nauczyciel, pedagog specjalny: mgr Jagoda Wodecka

Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach  Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz Edukacja i wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera. W okresie studiów udzielała się jako wolontariusz w programie Akademia Przyszłości. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji i rozwoju dzieci młodszych. Osoba cierpliwa, wyrozumiała, pogodna, twórczy nauczyciel zaangażowany w pracę z dziećmi.

 

 

 

 


Milena Grzegorczyk

Nauczyciel: mgr Milena Grzegorczyk

 Magister pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również kurs wychowawców kolonii, a uzyskaną na nim wiedzę miała możliwość wykorzystywać praktycznie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w czasie studiów jako animator zabaw dziecięcych oraz wychowawca kolonijny. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, odpowiedzialną, jak również pełną pomysłów. Łatwo nawiązuje kontakt z najmłodszymi. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się bezpieczne i radosne. Pracę z dziećmi traktuje jako realizację swych marzeń.

 

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

 

icon-pdf

Karta zgłoszenia dziecka

icon-pdf

Regulamin rekrutacji

icon-pdf Regulamin Przedszkola
icon-pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

icon-pdf Procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej
icon-pdf kauzula dla odbierąjących dzieci
icon-pdf Klauzula Informacyjna dla rodziców
icon-pdf

Informacja o moim dziecku - Ankieta dla rodziców

icon-pdf Umowa o świadczenie usług edukacyjnych
icon-pdf ZGODY Załącznik nr 1 do umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

 

Więcej dokumentów do pobrania znajdą państwo po zalogowaniu się do strefy rodzica:

Strefa Rodzica

 

 

 

 

 

 

Prywatne przedszkole Kielce Mini College