1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Regulaminy
 8. Kontakt...
 9. Wirtualny Spacer

Prywatne naukowe przedszkole integracyjne w Skarżysku-Kamiennej

skarzyskoNaukowe Przedszkole Integracyjne Mini College rozpoczeło swoje funkcjonowanie od września 2017 roku w Skarżysku -Kamiennej. Jego siedziba znajduje się na parterze nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza. Przdszkole zostało zaprojektowane i wyposażone według najwyższych standardów tak, aby zapewnić małym wychowankom jak najlepsze warunki edukacji i zabawy. Trzy duże, słoneczne i przestronne sale dostosowane są na przyjęcie 75 dzieci. Natomiast piękny i nowoczesny plac zabaw będzie zachęca dzieci do przebywania na świeżym powietrzu.

Posiadamy również salę przeznaczoną do zajęć terapeutycznych z dziećmi o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego też nasze przedszkole jest placówką integracyjną, która z radością wita zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii oraz życzliwości. Sprawi, że dzieci w przyszłości będą bardziej pomocne i wyrozumiałe stosunku do osób niepełnosprawnych. Ścisła współpraca nauczycieli, psychologa i innych specjalistów będzie miała na celu wypracowanie jak najlepszych działań wspierających, które dadzą efekty w dalszej edukacji.

Nasze przedszkole stwarza każdemu dziecku możliwości samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, spotkaniach, poznania otaczającej rzeczywistości. Wdrożona będzie również oferta zajęć naukowych zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem. Sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozbudza postawy twórcze przez wprowadzenie w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój wychowanków, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. Podczas zajęć naukowych dziecko staje się eksperymentatorem i odkrywcą. Podnosi motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz kształtuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania. Uczy się współpracy w grupie przy równoczesnym podporządkowaniu się normom, zasadom i umiejętnością współdziała z rówieśnikami.

Przedszkole Mini College oprócz piorytetowych zajęć naukowych posiada również szeroki wachlarz zajęć dodatkowych tj. zajęcia rekreacyjne z elementami karate, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, taneczne oraz dogoterapię. Prowadzona będzie ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Głównym celem naszego przedszkola będzie kładzenie nacisku na wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków w atmosferze radości i przyjaźni.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta przedszkola Mini College w Skarżysku-Kamiennej:

1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia naukowe
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rekreacyjne z elementami karate
 • dogoterapia
 • rytmika

2. Zajęcia odpłatne:

 • zajęcia taneczne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Wicedyrektor przedszkola: mgr Magdalena Kozłowska

 

Wykształcenie: Pedagogika, Rewalidacja z terapią pedagogiczną, magister- uniwersytet im.Jana Kochanowskiego w Kielcach. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe)- Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe)- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Zarządzanie oświatą z elementami wdrożenia programów unijnych- College Medyczny w Kielcach. Doświadczenie zawodowe- 5 lat jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej- prowadzenie zajęć : język angielski z przyrodą. Liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy z dziećmi.


 

Nauczyciel: mgr Aleksandra Iwańska

 

Wykształcenie: Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza  Pułaskiego  w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Filologia germańska specjalność nauczycielska oraz Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, magister. Doświadczenie zawodowe: Opiekunka do dziecka- Animator czasu wolnego w bawialni dla dzieci. ,, Fiku-miku” w Radomiu. Korepetytor oraz doradca języka niemieckiego (obsługa klienta). Asystentka Dietetyka w Centrum Dietetycznym (prowadzenie prelekcji dla dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie     województwa świętokrzyskiego). Nauczyciel języka niemieckiego w prywatnej szkole językowej ,, EDUN”(nauczanie dzieci i młodzieży od przedszkola do gimnazjum). Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum w Starachowicach (prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizacja innowatorskich projektów edukacyjnych)/Opiekunka w niepublicznym Żłobku- praca w charakterze pomocy.

 


Nauczyciel, Pedagog specjalny: mgr Małgorzata Dąbrowska

 

Wykształcenie: Pedagogika, Biologia z elementami diagnostyki medycznej- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna- College Medyczny w Kielcach. Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu- College Medyczny w Kielcach. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel wspomagający- praca z dzieckiem autystycznym. Praktyki zawodowa w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. Prowadzenie zajęć naukowo- doświadczalnych w placówce naukowo doświadczalnej dla dzieci. Tworzenie autorskich prezentacji na warsztaty dla dzieci. Kurs wychowawcy kolonii.


 

Nauczyciel : mgr Karolina Czarnota

 

Pedagogika, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe).

 


Nauczyciel: mgr Weronika Gieroń

 

 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 215 zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 

 • zajęcia naukowe
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rekreacyjne z elementami karate
 • dogoterapia
 • rytmika

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 •  zajęcia taneczne 

Numer rachunku bankowego: mBank 39 1140 2004 0000 3502 7688 3976

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Mickiewicza 11/3 26-110 Skarżysko-Kamienna

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 733 332 733

Wicedyrektor Przedszkola: Magdalena Kozłowska

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College