Przedszkole w Skarżysku-Kamiennej

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Statut
 8. Regulaminy i Procedury
 9. Kontakt...
 10. Wirtualny Spacer

Prywatne naukowe przedszkole integracyjne w Skarżysku-Kamiennej

skarzyskoNaukowe Przedszkole Integracyjne Mini College rozpoczeło swoje funkcjonowanie od września 2017 roku w Skarżysku -Kamiennej. Jego siedziba znajduje się na parterze nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza. Przdszkole zostało zaprojektowane i wyposażone według najwyższych standardów tak, aby zapewnić małym wychowankom jak najlepsze warunki edukacji i zabawy. Trzy duże, słoneczne i przestronne sale dostosowane są na przyjęcie 75 dzieci. Natomiast piękny i nowoczesny plac zabaw będzie zachęca dzieci do przebywania na świeżym powietrzu.

Posiadamy również salę przeznaczoną do zajęć terapeutycznych z dziećmi o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego też nasze przedszkole jest placówką integracyjną, która z radością wita zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii oraz życzliwości. Sprawi, że dzieci w przyszłości będą bardziej pomocne i wyrozumiałe stosunku do osób niepełnosprawnych. Ścisła współpraca nauczycieli, psychologa i innych specjalistów będzie miała na celu wypracowanie jak najlepszych działań wspierających, które dadzą efekty w dalszej edukacji.

Nasze przedszkole stwarza każdemu dziecku możliwości samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, spotkaniach, poznania otaczającej rzeczywistości. Wdrożona będzie również oferta zajęć naukowych zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem. Sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozbudza postawy twórcze przez wprowadzenie w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój wychowanków, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. Podczas zajęć naukowych dziecko staje się eksperymentatorem i odkrywcą. Podnosi motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz kształtuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania. Uczy się współpracy w grupie przy równoczesnym podporządkowaniu się normom, zasadom i umiejętnością współdziała z rówieśnikami.

Przedszkole Mini College oprócz piorytetowych zajęć naukowych posiada również szeroki wachlarz zajęć dodatkowych tj. zajęcia rekreacyjne z elementami karate, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, taneczne oraz dogoterapię. Prowadzona będzie ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Głównym celem naszego przedszkola będzie kładzenie nacisku na wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków w atmosferze radości i przyjaźni.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta przedszkola Mini College w Skarżysku-Kamiennej:

1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia naukowe
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rekreacyjne z elementami karate
 • dogoterapia
 • rytmika

2. Zajęcia odpłatne:

 • zajęcia taneczne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Wicedyrektor przedszkola: mgr Magdalena Kozłowska

Wykształcenie: Pedagogika, Rewalidacja z terapią pedagogiczną, magister- uniwersytet im.Jana Kochanowskiego w Kielcach. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe)- Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe)- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Zarządzanie oświatą z elementami wdrożenia programów unijnych- College Medyczny w Kielcach. Doświadczenie zawodowe- 5 lat jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej- prowadzenie zajęć : język angielski z przyrodą. Liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy z dziećmi.

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 

 


 

Nauczyciel: mgr Aleksandra Iwańska

 

Wykształcenie: Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza  Pułaskiego  w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Filologia germańska specjalność nauczycielska oraz Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna, magister. Doświadczenie zawodowe: Opiekunka do dziecka- Animator czasu wolnego w bawialni dla dzieci. ,, Fiku-miku” w Radomiu. Korepetytor oraz doradca języka niemieckiego (obsługa klienta). Asystentka Dietetyka w Centrum Dietetycznym (prowadzenie prelekcji dla dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie     województwa świętokrzyskiego). Nauczyciel języka niemieckiego w prywatnej szkole językowej ,, EDUN”(nauczanie dzieci i młodzieży od przedszkola do gimnazjum). Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum w Starachowicach (prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz realizacja innowatorskich projektów edukacyjnych)/Opiekunka w niepublicznym Żłobku- praca w charakterze pomocy.

 


Nauczyciel, Pedagog specjalny: mgr Małgorzata Dąbrowska

 

Wykształcenie: Pedagogika, Biologia z elementami diagnostyki medycznej- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna- College Medyczny w Kielcach. Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu- College Medyczny w Kielcach. Doświadczenie zawodowe: nauczyciel wspomagający- praca z dzieckiem autystycznym. Praktyki zawodowa w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. Prowadzenie zajęć naukowo- doświadczalnych w placówce naukowo doświadczalnej dla dzieci. Tworzenie autorskich prezentacji na warsztaty dla dzieci. Kurs wychowawcy kolonii.


 

Nauczyciel : mgr Karolina Czarnota

 

Pedagogika, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna- Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia podyplomowe).

 


Nauczyciel: mgr Weronika Gieroń

 

 

 

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 215 zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 

 • zajęcia naukowe
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rekreacyjne z elementami karate
 • dogoterapia
 • rytmika

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 •  zajęcia taneczne 

Numer rachunku bankowego: mBank 39 1140 2004 0000 3502 7688 3976

 

 

Dane Kontaktowe

Adres: ul. Mickiewicza 11/3 26-110 Skarżysko-Kamienna

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 733 332 733

Wicedyrektor Przedszkola: Magdalena Kozłowska

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College