1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Regulaminy
 8. Kontakt...
 9. Wirtualny Spacer

 

Naukowe przedszkole przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach czyli „z przedszkola na uniwersytet”.

mc ujk frontNaukowe przedszkole Mini College powstało przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza, modelowa placówka działa z powodzeniem od września 2014 roku w Piekoszowie. Kolejna powstała w bezpiecznej, zielonej okolicy, na terenie kampusu UJK w części wolnostojącego obiektu, przekazanego w dzierżawę w dniu 4 sierpnia b.r. zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Fundacją na Rzecz Promocji Zdrowia PULS. Kolejny oddział kieleckiego przedszkola Mini College powstał w nowo wybudowanym budynku w centrum miasta, przy ul. Starodomaszowskiej.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych Uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z Uczelnią zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Ten aspekt funkcjonowania placówki to ważny element pogłębienia empirycznych elementów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach pedagogicznych Uczelni.

Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej Uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju Uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu
  w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor, Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi, a także zarządzania oświatą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć.  Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


kadra agata galka

Nauczyciel: mgr Agata Gałka

Studentka studiów magisterskich o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Posiada certyfikat Animatora Zabaw dla dzieci.

Osoba miła, aktywna, szczera i opiekuńcza. Praca z dziećmi daje jej dużą satysfakcję. Pasjonuje się kuchnią oraz bardzo lubi czytać książki. Pragnie poszerzać swoją wiedzę, aby jak najlepiej opiekować się dziećmi.

 

 

 

 


Anna SynowiecNauczyciel: mgr Anna Synowiec

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze jej marzeniem była praca z dziećmi. W swojej codziennej pracy dba o harmonijny rozwój najmłodszych, a także pomaga w pokonywaniu pierwszych trudności. Cechuje ją cierpliwość, sprawiedliwość, dystans do siebie, a przede wszystkim swoją pracę traktuje, jako pasję i powołanie. Praca z dziećmi przynosi jej bardzo dużo radości i napawa pozytywną energią, która towarzyszy przez cały dzień. Jest osobą spokojną, cierpliwą, wrażliwą i pełną zapału do pracy. Wolne chwile spędza w gronie przyjaciół i bliskich  Prywatnie mama małej Oli.

 

 

 

 


Renata Bartkiewicz

Nauczyciel: mgr Renata Bartkiewicz

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studia ukończyła  z wynikiem bardzo dobrym. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała na praktykach zawodowych w placówkach oświatowych. Swoją wiedzę  poszerza na kursach i szkoleniach z zakresu edukacji i rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Obecnie ukończyła kurs ,, Integracja sensoryczna dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Posiada także dwa certyfikaty z języka angielskiego w tym jeden  na poziomie B2  oraz certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu carvingu. Jest osobą spokojną, miłą, troskliwą, odpowiedzialną i wyrozumiałą.
W pracy z dziećmi kieruje się dewizą J. Korczaka: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

 

 

 


kadra katarzyna jozefowiczNauczyciel: mgr Katarzyna Józefowicz

Magister Politologii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Swoją pracę dyplomową poświęciła terapii plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu o kierunku Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i zespołem Aspergera. Na tej samej uczelni poszerza  swoją wiedzę również  o kierunki  Zarządzanie Oświatą oraz Logopedię Ogólną. Ukończyła kurs wychowawców kolonii i obozów. Doświadczenie w tej materii zdobywała jako wieloletni wychowawca kolonii i obozów Parafiadowych Ojców Pijarów im. św, J. Kalasancjusza w Warszawie. Swój warsztat pracy udoskonala poprzez  uczestnictwo w wielu kursach, konferencjach dotyczących edukacji i rozwoju dzieci.  Pozwala to  na ciągły rozwój zawodowy podnoszący kwalifikację zapewniające przekazywaniu dzieciom jak najbardziej wartościowych treści edukacyjnych. Jest osobą opiekuńczą i odpowiedzialną, która w całości poświęca się pracy z dziećmi. Prywatnie jest mama 4  letniej córeczki. 

 


 Agnieszka WIśniewskaNauczyciel, rewalidator, terapeuta:  mgr Agnieszka Wiśniewska

Magister pedagogiki  o specjalności  Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, posiada również  dyplom ukończenia terapii zajęciowej.

 Praca z dziećmi, to spełnienie jej marzeń. Jest osobą spokojną, cierpliwą i wyrozumiałą, a jednocześnie pełną energii, zapału i pomysłów, dzięki czemu cieszy się sympatią najmłodszych. Obowiązkowa, zdyscyplinowana, a jednocześnie ciepła i uśmiechnięta. Prywatnie mama 4 letniej córki. W pracy traktuje dzieci tak, jakby chciała, aby inni traktowali jej dziecko.

 

 

 


Jagoda Wodecka

Nauczyciel, pedagog specjalny: mgr Jagoda Wodecka

 

 

 

 

Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach  Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz Edukacja i wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera. W okresie studiów udzielała się jako wolontariusz w programie Akademia Przyszłości. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Ukończyła szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji i rozwoju dzieci młodszych. Osoba cierpliwa, wyrozumiała, pogodna, twórczy nauczyciel zaangażowany w pracę z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Milena Grzegorczyk

 

Nauczyciel: mgr Milena Grzegorczyk

 Magister pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również kurs wychowawców kolonii, a uzyskaną na nim wiedzę miała możliwość wykorzystywać praktycznie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w czasie studiów jako animator zabaw dziecięcych oraz wychowawca kolonijny. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, odpowiedzialną, jak również pełną pomysłów. Łatwo nawiązuje kontakt z najmłodszymi. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, tak aby każde dziecko czuło się bezpieczne i radosne. Pracę z dziećmi traktuje jako realizację swych marzeń.

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 200 zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 13 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate,
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla dziecka

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer Rachunku bankowego: mBank 17 1140 2004 0000 3802 7596 2531

 

Dane Kontaktowe

Adres: 

ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
na terenie kampusu UJK 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:  730 750 614

Dyrektor Przedszkola:

Barbara Luścińska tel:  530 656 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College