Przedszkole w Piekoszowie

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Statut
 8. Regulaminy i Procedury
 9. Kontakt...
 10. Wirtualny Spacer

piekoszowPierwsze, modelowe naukowe przedszkole,  funkcjonujące z dużym powodzeniem od marca 2014 roku  w Piekoszowie. Wówczas to placówka po raz pierwszy uzyskała wpis do prowadzonej przez Wójta Gminy Piekoszów ewidencji placówek niepublicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym oraz trendom współczesnej edukacji opracowaliśmy „Program integracyjny”, wyposażyliśmy placówkę w odpowiedni sprzęt i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stworzyliśmy warunki do prowadzenia indywidualnej terapii poprzez integrację sensoryczną. Efektem podjętych działań było przekształcenie przedszkola w placówkę integracyjną 19 września 2014 r.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu i szerzej spojrzeć na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Tworzy warunki rozwoju dla wszystkich dzieci, szczególnie dla najsłabszych i będących w największej potrzebie. W Mini College dzieci traktuje się indywidualnie, a formy i metody pracy dostosowuje do ich możliwości i potrzeb. Budujemy, we współpracy z rodzicami, w dzieciach najważniejsze wartości: dobro, prawdę, przyjaźń, szacunek i tolerancję.

To właśnie w Piekoszowie został wdrożony po raz pierwszy  innowacyjny program „Naukowe przedszkole”, polegający na prowadzeniu zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został on objęty  patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia naukowe, prowadzone są cyklicznie, raz w tygodniu. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w   specjalny sprzęt          i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko otrzymuje odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowca, dedykowane do konkretnych zajęć. Najczęściej w pracach badawczych wykorzystywane są narzędzia takie jak:  miarki, pęsety, lupy, mikroskopy, pojemniki z miarkami, magnesy, realne przedmioty, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, kolorowe tablice, plansze – za pomocą których dzieci mają możliwość, w jak najodpowiedniejszy dla nich sposób, poznać dane zagadnienie. Dzieci wykonują również wiele ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez wychowanków w czasie tych zajęć, mogą stać się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz  radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat.

To nowatorskie działanie zyskało zainteresowanie i aprobatę Kuratorium Oświaty w Kielcach, które zamieściło na swojej stronie internetowej opis naszych działań w dziale „Dobre praktyki”, mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, które potwierdzają stosowanie unikatowych technik edukacyjnych, inspirują do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogą przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

 

 Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

 

Oferta Przedszkola w Piekoszowie:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Religia
 • Dogoterapia (1 raz w miesiącu)
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

08:00 – 08:30

praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

08:30 – 09:00

czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

09:00 – 09:30

śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

09:30 –11:45

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych
i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

11:45 – 12:00

czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

12:00 – 12:30

obiad;

12:30 – 14:00

relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

14:00 – 14:15

podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

14:15 – 17:00

kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne
z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

 

adrian lipa

Dyrektor: mgr Adrian Lipa

Z wykształcenia jest ekonomistą, informatykiem, nauczycielem wychowania fizycznego oraz dydaktykiem pierwszej pomocy. Przez wiele lat trenował Karate Kyokushin. Był wielokrotnym mistrzem Polski. Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W 

W życiu kieruje się mottem "Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw". Dba o to by, w przedszkolu każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, prawo do błędu i prawo do sukcesu. Wraz z całą kadrą dokłada wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków.  Dzięki staraniom dyrektora, Mini College jest placówką spełniającą najwyższe standardy nauczania, w której dzieci bawią się, rozwijają mając zagwarantowane nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Dyrektor - Sensei prowadzi uwielbiane przez dzieci zajęcia dodatkowe- „Mini karate”.

 


kadra ania slomka

Akt powolania wicedyrektor Mini College PiekoszowDyrektor przedszkola i nauczyciel: mgr Anna Seredyka-Słomka

Magister filologii polskiej, absolwentka na kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zdobyła dodatkowe kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach oraz na studiach podyplomowych z zakresu: oligofrenopedagogiki, resocjalizacji z socjoterapią, terapii zajęciowej, zarządzania oświatą oraz nauczania języka angielskiego w procesie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Osoba podchodząca do swojej pracy z poświęceniem i odpowiedzialnością. Wrażliwa na potrzeby, radości i smutki dzieci. Wie jak ważne jest to, by dziecko było otoczone troskliwą opieką, czuło się akceptowane i szczęśliwe. Dlatego też dokłada wszelkich starań, aby przedszkolaki były uśmiechnięte i bezpieczne. Dba o to, aby rodzice i personel, jednym słowem wszyscy, czuli się dobrze w przedszkolu. By jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby wychowanków nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział w spotkaniach metodycznych, kursach, szkoleniach. Zawsze gotowa do pomocy.

W pracy kieruje się dewizą Janusza Korczaka – Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugina a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

 


Kasia Lipa

Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


kadra Agnieszka Wilczkowska

Nauczyciel:mgr Agnieszka Wilczkowska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogicznym o specjalności: Pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną naWszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie jako nauczyciel oraz wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

Osoba, troskliwa, serdeczna i opiekuńcza. Wrażliwa na potrzeby dzieci. Odznacza się cierpliwością, a przebywanie z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych synów.
Swoją wiedzę rozwija i ubogaca szkoleniami i kursami z zakresu rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestniczyła w szkoleniu nt.: „Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej” oraz kursie „Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Pomaga dzieciom, które mają trudności z zakresu logopedii. W swojej codziennej pracy z dziećmi kieruje się mottem Janusza Korczaka, „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.


kadra Małgorzata Domańska

Nauczyciel: mgr Małgorzata Domańska

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada certyfikat upoważniający do realizacji Programu Wartości Życia z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Ukończyła kurs nt. Integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Za główny cel swojej pracy uznaje rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata, zachęcanie do jego samodzielnego poznawania oraz szukania własnych dróg. Dąży do nauczenia dzieci samodzielności, współpracy i współdziałania w grupie.  Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne – dlatego do każdego z nich podchodzi indywidualnie, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby. W pracy kieruje się dewizą Konfucjusza ,, Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 150 zł/miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 13 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate, religia
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • wodę mineralną dla dziecka

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki, inne,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer rachunku bankowego: 98 1140 2004 0000 3902 7585 8689

Dane Kontaktowe

 

Adres: ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów  

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 533 565 800

Dyrektor: mgr Adrian Lipa: 602-60-60-43

Dyrektor: mgr Anna Seredyka-Słomka: 721-270-631

 

Please publish modules in offcanvas position.

Prywatne przedszkole Kielce Mini College