Przedszkole w Łopusznie

 1. O Nas
 2. Oferta
 3. Harmonogram
 4. Kadra
 5. Opłaty
 6. Pobierz
 7. Regulaminy
 8. Kontakt...
 9. Wirtualny Spacer

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Łopusznie znajduje się przy ulicy Włoszczowskiej 10 jest to bardzo nowoczesne, modelowe przedszkole z dużym, dogodnym dla rodziców parkingiem. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa wyposażenie przedszkola to atestowane i certyfikowane meble, kolorowe i bogato wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki sale przedszkolne. Teren na zewnątrz zabezpieczony jest w automatyczną bramę wjazdową, a plac zabaw wyposażony w bezpieczne i atestowane zabawki i sprzęty dla dzieci. W przedszkolu prowadzone są trzy grupy, razem do przedszkola uczęszcza 66 dzieci. Budynek wyposażony jest w miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, a także posiadamy w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest wdrożony i realizowany, wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

 

Nasze przedszkole odznacza się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci korzystają z innowacyjnych zajęć naukowych, języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, zajęć z elementami karate. W ramach dodatkowych zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne i dodatkowy kurs języka angielskiego. Przedszkolaki bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem korzystają z tych zajęć. Stawiamy duży nacisk na częste spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie korzystają z organizowanych wyjazdów i wycieczek, np. do teatru, kina, itp. W przedszkolu prowadzona jest specjalistyczna opieka logopedyczna, psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

Oferta:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Dysponujemy salą Integracji Sensorycznej;

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;

v  08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów

v  09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 obiad;

v  12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

adrian lipa

Dyrektor: mgr Adrian Lipa

Z wykształcenia jest ekonomistą, informatykiem, nauczycielem wychowania fizycznego oraz dydaktykiem pierwszej pomocy. Przez wiele lat trenował Karate Kyokushin. Był wielokrotnym mistrzem Polski. Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W roku 2013 otrzymał nagrodę „Przyjazny Pracodawca” z rąk Starosty Powiatu Kieleckiego od Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.W życiu kieruje się mottem "Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw". Dba o to by, w przedszkolu każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, prawo do błędu i prawo do sukcesu. Wraz z całą kadrą dokłada wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków.  Dzięki staraniom dyrektora, Mini College jest placówką spełniającą najwyższe standardy nauczania, w której dzieci bawią się, rozwijają mając zagwarantowane nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Dyrektor - Sensei prowadzi uwielbiane przez dzieci zajęcia dodatkowe- „Mini karate”.

 


kadra paulina klimczykAkt powolania wicedyrektor Mini College lopusznoWicedyrektor przedszkola: mgr  Paulina Klimczyk

 

 

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukacji Integracyjnej i Włączającej na Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada również I stopień z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej.Jako nauczyciel stara się odnaleźć w dziecku jak najwięcej Jego mocnych stron. A największą nagrodą dla niej jest obserwowanie sukcesów dziecka. Kluczowym elementem w jej pracy jest to, aby mówić dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.

 

 

 


 

Nauczyciel: mgr Katarzyna Bełtowska  

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej , posiada również tytuł licencjata z filologii angielskiej. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiada także kurs oligofrenopedagogiki i pierwszej pomocy. Jest osobą otwartą, spokojna , szczerą, i zabawną. Dzięki 4 letniemu doświadczeniu zawodowemu, bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Praca z podopiecznymi sprawia jej ogromną przyjemność. Cały czas stara się rozwijać zawodowo i wdrażać w proces nauczania coraz to nowe pomysły, które owocują rewelacyjnymi osiągnięciami podopiecznych.

Nauczyciel: mgr Iwona Grzybowska

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz studiów podyplomowych Edukacja Elementarna - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Posiada kurs kwalifikacyjny opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęła jako wolontariusz w Szpitalu na Oddziale Onkologii Dziecięcej. Obecnie wychowawca Grupy II Średniaki w Łopusznie. W swojej pracy z dziećmi kieruję się poglądem, iż dziecko zna to co dorosły mu pokaże.

Nauczyciel: mgr Ewa Wąsowicz

 

Magister pedagogiki o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Obecnie poszerza wiedzę i kwalifikację na studiach podyplomowych na kierunku logopedia ogólna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Kieruje się wyrozumiałością oraz indywidualnym podejściem do dzieci co daje jej możliwość aby dostrzec zdolności i atuty każdego z nich.

Nauczyciel: mgr Marzena Wódkowska

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończonym kierunkiem studiów jest Pedagogika. Specjalizacja pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Specjalizacja drugiego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Rozpoczęcie pracy w zawodzie nastąpiło w grudniu 2016 roku w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie. Własne dziecko pozwala zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi nieustannie od 4 lat. Atutami charakteru jest cierpliwość, sumienność i wyrozumiałość.

 

Nauczyciel: mgr Katarzyna Klimczyk

 

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła kurs wychowawców kolonii i obozów oraz kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Dzięki licznym praktykom organizowanym przez uczelnię nabyła cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako początkujący pedagog pełniła funkcję wychowawcy w klasie 3 w Szkole Podstawowej w Krasocinie. W nauczaniu stawia na metody aktywizujące, nudzie mówi stanowcze nie. Jej pasją jest wykonywanie wszelkich prac manualnych.

Nauczyciel: mgr Kinga Milcarz

 

Opłaty w roku szkolnym 2018/2019

Czesne: 100zł / miesiąc

 Zniżka dla rodzeństwa: 10% na każde dziecko

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.

Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień

Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł. Rodzeństwo, drugie dziecko – zniżka 50%.

Czesne obejmuje:

 • pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17,
 • realizację podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych,
 • zakup podręczników na nowy rok szkolny,
 • zajęcia dodatkowe: naukowe, język angielski, rytmika, dogoterapia (1x miesiąc), zajęcia profilaktyki logopedycznej, karate,
 • opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców,
 • opiekę psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla rodziców,
 • woda mineralna dla dziecka

Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.

Dodatkowo płatne:

 • ubezpieczenie dzieci,
 • zajęcia taneczne,
 • język angielski w małych grupach,
 • wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty filharmonii, teatrzyki,
 • fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo),
 • koszulka z logo przedszkola (jednorazowo).

Numer rachunku bankowego: mBank 28 1140 2004 0000 3502 7585 8690

 Dane Kontaktowe

Adres:

Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 730 760 998

Wicedyrektor Przedszkola: Magdalena Kozłowska

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME